Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1
 1. Polskie Stowarzyszenie Trenerów Osobistych zwane w dalszej części statutu Stowarzyszeniem jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
 2. Polskie Stowarzyszenie Trenerów Osobistych działa zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (Dz.U.2010.127.857), ustawą z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U.2011.208.1241), ustawą z dnia 7 kwietnia 1989r. prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.2011.112.654), ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2011.209.1244) oraz niniejszym Statutem.
 3. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
§ 2
 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest cały kraj.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gdynia.
§ 3
 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy etatowej i społecznej członków.
 2. Do prowadzenia:
  1. swych spraw
  2. działalności statutowej
  3. SKREŚLONY
  może zatrudniać pracowników, w tym również Członków zwyczajnych.
§ 4

Stowarzyszenie może używać pieczęci, odznak, barw i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 5
 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
 2. Stowarzyszenie może być członkiem okręgowych i regionalnych związków sportowych oraz ogólnokrajowych związków sportowych.
 3. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, bądź wystąpieniu z nich decyduje Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów.

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§ 6

Celem Stowarzyszenia jest stworzenie możliwości wszechstronnego oraz harmonijnego rozwoju sprawności fizycznej i sfery osobowościowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych i korekcyjnych dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez:

 1. Planowanie, organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie sportu i rekreacji ruchowej , w oparciu o możliwości obiektowe oraz sportowe miast oraz powiatów, z pomocą organizacyjną, materialną rodziców, opiekunów i sympatyków Stowarzyszenia.
 2. Organizowanie zajęć sportowych, imprez rekreacyjnych dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
 3. Organizowanie obozów sportowo – rekreacyjnych w kraju i za granicą.
 4. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze całego kraju.
 5. Współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia.
 6. Nawiązanie współpracy z innymi organizacjami o tym samym lub podobnym profilu działania w kraju i za granicą.
 7. Nawiązanie współpracy z Pomorskimi Związkami Sportowymi.
 1. Nawiązanie współpracy z Polskimi Związkami Sportowymi.
 2. Prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej.
 3. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru, zasad fair play oraz osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych.
 4. Szkolenie oraz doskonalenie kadr trenersko – instruktorskich oraz sędziowskich.
 5. Popularyzacja sportu i rekreacji ruchowej.
 6. Popularyzacja walorów rekreacyjnych i turystycznych Pomorza.
§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z władzami samorządowymi i sportowymi.

§ 8

SKREŚLONY

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9
 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.
 3. Członkiem Polskiego Stowarzyszenia Trenerów Osobistych może być osoba, która złoży pisemną deklarację członkowską, w której wyrazi wolę zostania członkiem Polskiego Stowarzyszenia Trenerów Osobistych oraz oświadczy, że zapoznała się z treścią niniejszego Statutu oraz popiera cele i sposoby działania określone w Rozdziale II.
 4. Pisemna deklaracja, o której mowa w § 9 ust. 3, zawiera imię i nazwisko kandydata, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania oraz numer PESEL.5. Członków przyjmuje się w drodze uchwały Zarządu. Od decyzji Zarządu nie przysługuje odwołanie. 6. Listę członków Polskiego Stowarzyszenia Trenerów Osobistych prowadzi Zarząd.
§ 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Członków zwyczajnych.
 2. Członków wspierających.
 3. Członków honorowych.
§ 11
 1. Członkami zwyczajnymi mogą być:
  1. Osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych, posiadające obywatelstwo polskie oraz akceptujące statutowe cele Stowarzyszenia.
  2. Dzieci i młodzież przedszkolna oraz szkolna, ich rodzice, opiekunowie oraz sympatycy. Osoby poniżej 16 roku życia mogą być członkami Stowarzyszenia za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.
  3. Cudzoziemcy mający zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą.
 2. Członków zwyczajnych przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji oraz po opłaceniu wpisowego.
§ 12
 1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo do:
  1. Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia z biernym i czynnym prawem wyborczym, z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.
  2. Uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp. organizowanych przez władze Stowarzyszenia.
  3. Zgłaszania opinii, wniosków i postulatów wobec władz Stowarzyszenia.
  4. Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Stowarzyszenie.
  5. Korzystania z wszelkich urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd Stowarzyszenia.
  6. Noszenia odznaki organizacyjnej.
  7. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Stowarzyszenia.
 2. Członkowie zwyczajni zobowiązani są do:
  1. Aktywnego uczestniczenia w życiu i działalności Stowarzyszenia.
  2. Realizowania i propagowania celów Stowarzyszenia.
  3. Stosowania się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
  4. Regularnego opłacania składek członkowskich na zasadach ustalonych przez Zarząd Stowarzyszenia.
  5. Godnego reprezentowania barw Stowarzyszenia.
§ 13
 1. Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne lub prawnezainteresowane działalnością Stowarzyszenia oraz popierające jego cele, które zadeklarowały na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową i będą opłacały składki członkowskie.
 2. Członkowie wspierający – osoby prawne działają w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.
 3. Członków wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
§ 14
 1. Członkowie wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiadają prawa określone w § 12 ust. 1 pkt 2 – 7.
 2. Członkowie wspierający mają prawo brać udział – z głosem doradczym – w statutowych władzach Stowarzyszenia.
 3. Członkowie wspierający są zobowiązani do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania w określonym zakresie Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
§ 15
 1. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, które wniosły wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosły zasługi dla Stowarzyszenia.
 2. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu.
 3. Członkowie honorowi, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiadają prawa określone w § 12 ust. 1 pkt 2 – 7.
 4. Członkowie honorowi mają prawo brać udział – z głosem doradczym – w statutowych władzach Stowarzyszenia.
 5. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.
§ 16
 1. 1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
  1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek i innych zobowiązań.
  2. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
  3. Rozwiązania się Stowarzyszenia.
 2. Skreślenia z listy członków Stowarzyszenia dokonuje się na skutek:
  1. Umyślnego i rażącego naruszania postanowień Statutu, nieprzestrzegania postanowień, uchwał, regulaminów, zasad oraz etyki.
  2. Uchylania się od udziału w pracach Stowarzyszenia przez okres jednego roku.
  3. Nieusprawiedliwionego zalegania w opłacaniu składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający jeden rok.
  4. Działania na szkodę Stowarzyszenia.
  5. Utraty zdolności do czynności prawnych przez osobę fizyczną.
  6. Skazania prawomocnym wyrokiem Sądu za przestępstwo umyślne.
  7. Pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku rażącego działania na szkodę Stowarzyszenia i następującego w wyniku uchwały władzy Stowarzyszenia, która członkostwo nadała.
 3. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 1, 2, oraz w ust. 2 pkt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8podejmuje uchwałę i dokonuje skreślenia Zarząd. W przypadku określonym w ust. 2 pkt. 1 głosuje Walne Zebranie Członków i na podstawie wyników głosowania Zarząd dokonuje skreślenia. W przypadku określonym w ust. 2 pkt. 9 wnioskuje Zarząd i na podstawie wyników głosowania pozbawia członkostwa Walne Zebranie Członków. Zarząd zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu lub pozbawieniu członkostwa podając jego przyczyny i wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały lub orzeczenia.
 4. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 2.

Rozdział IV

Struktura organizacyjna

§ 17
 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie Członków.
  2. Zarząd.
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. W przypadku, gdy liczba członków przekroczy 500 osób Walne Zebranie Członków zostaje zastąpione Walnym Zebraniem Delegatów, wybranych w proporcji jeden delegat na 5 członków. Mandat delegata trwa do czasu nowych wyborów.
 3. Szczegółowy tryb wyboru delegatów określi regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.
§ 18
 1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, bezwzględną większością głosów. Decyzję w sprawie tajności lub jawności głosowania podejmuje każdorazowo Walne Zebranie Członków.
 2. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
 3. Ukonstytuowanie nowo wybranych władz następuje nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wyboru.
 4. Jeżeli inne przepisy Statutu nie stanowią inaczej uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania (kworum). Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
§ 19

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów według kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 20

Wszystkie władze Stowarzyszenia są zobowiązane do:

 1. Badania i rozpatrywania wniosków, próśb i zażaleń członków Stowarzyszeniaoraz do informowania zainteresowanych o sposobie załatwiania zgłoszonych spraw.
 2. Systematycznego informowania członków Stowarzyszenia o podjętych uchwałach i aktualnych dokumentach normatywno – prawnych dotyczących Stowarzyszenia i jego członków.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§ 21
 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni, a z głosem doradczym członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.
 3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
 4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności:
  1. W pierwszym terminie – liczby członków określonej w § 18 ust. 4
  2. W drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 60 minut później od pierwszego terminu bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.
 5. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Polskiego Stowarzyszenia Trenerów Osobistych nie rzadziej niż raz na rok, powiadamiając o jego terminie, miejscu oraz propozycjach porządku obrad wszystkich członków w drodze zawiadomienia doręczonego członkom, na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia obrad.
§ 22
 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, sprawozdawczo – wyborcze w terminie określonym w § 18 ust.1.
 3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca, dwaj sekretarze, członkowie.
 5. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków i powołanych na nim komisji.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach:
  1. Z inicjatywy Zarządu
  2. Na wniosek Komisji Rewizyjnej
  3. Na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.
 7. Nadzwyczajne Walne Zebrania Członków zwoływane jest w ciągu 6 tygodni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje wyłącznie nad zagadnieniami, dla rozpatrzenia których zostało zwołane.
 8. O Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków informuje się jak w § 21 ust.3.
§ 23

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

 1. Uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia.
 2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 3. Ocena działalności Stowarzyszenia i jego władz oraz podejmowanie uchwał w tych sprawach, a także rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 4. Uchwalanie zmian statutu.
 5. Uchwalanie w razie potrzeby regulaminów określających szczegółowo działalność władz Stowarzyszenia.
 6. Wybieranie i odwoływanie władz Stowarzyszenia, to jest Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 7. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze.
 8. Rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich oraz od uchwał Zarządu.
 9. Podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji.
 10. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego.
 11. Uchwalanie budżetu.
 12. Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.
 13. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

ZARZĄD

§ 24
 1. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków i odpowiada za swą pracę przed nim.
 2. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków.
 3. Zarząd składa się z 3 Członków, w tym prezesa i dwóch wiceprezesów.
 4. Prezes Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu.
 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w każdym czasie, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 6. W posiedzeniu Zarządu mogą brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej z głosem doradczym oraz zaproszeni goście.
 7. Do ważności uchwał Zarządu Stowarzyszenia konieczna jest obecność wszystkich członków Zarządu, a jego uchwały zapadają jednogłośnie.
 8. SKREŚLONY.
 9. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi oraz Wiceprezesom.
 10. SKREŚLONY.
 11. SKREŚLONY.
 12. SKREŚLONY.
 13. Wszyscy członkowie Zarządu solidarnie reprezentują Polskie Stowarzyszenie Trenerów Osobistych. Solidarnie zawierają umowy, składają oświadczenia woli oraz zaciągają zobowiązania majątkowe w imieniu Polskiego Stowarzyszenia Trenerów Osobistych.
 14. Posiedzenie Zarządu zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na prośbę któregokolwiek z jego członków nie rzadziej niż raz na kwartał, powiadamiając o jego terminie, miejscu oraz propozycjach porządku obrad wszystkich członków Zarządu w drodze zawiadomienia doręczonego członkom Zarządu, na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia posiedzenia.
§ 25

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia w szczególności należy:

 1. Kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia na podstawie uchwał i postanowień Walnego Zebrania Członków.
 2. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 3. Reprezentowanie Stowarzyszenia w kontaktach z innymi organizacjami społecznymi i sportowymi.
 4. Określanie szczegółowych kierunków działania.
 5. Ustalanie budżetu, preliminarzy i planu finansowego oraz przyjmowanie sprawozdań z ich wykonania.
 6. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia – podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania majątku Stowarzyszenia, zarządzanie tym majątkiem oraz zaciąganie zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia.
 7. Przyjmowanie darowizn i zapisów.
 8. Powoływanie oraz rozwiązywanie komisji problemowych, zespołów oraz określanie ich zadań.
 9. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
 10. SKREŚLONY.
 11. Podejmowanie uchwał o przyjmowaniu i skreślaniu członków Stowarzyszenia.
 12. Prowadzenie dokumentacji członkowskiej
 13. Opracowywanie i składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
 14. Ustalanie wysokości składek członkowskich, a także terminów ich płacenia.
 15. Uchwalanie regulaminów działalności Stowarzyszenia nie zastrzeżonych dla Walnego Zebrania Członków.
 16. Wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego.
§ 26
 1. Członek Zarządu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jego składu jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Stowarzyszenia.
 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd większością głosów.
 3. Odwołany lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 27
 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym: Przewodniczącego, jego Zastępcy oraz Sekretarza.
 3. Komisja wybiera na swym pierwszym posiedzeniu Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza Komisji.
 4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy do roku.
 5. Komisja Rewizyjna ma prawo powoływania ekspertów do realizacji opracowań specjalistycznych. Mają oni głos doradczy.
§ 28

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie co najmniej raz w roku celowości, prawidłowości oraz zgodności z przepisami prawa całokształtu działalności z uwzględnieniem gospodarki finansowej.
 2. Występowanie do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskami wynikającymi z ustaleń z przeprowadzonej kontroli i lustracji, żądanie wyjaśnień.
 3. Wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia.
 4. Przedstawianie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków.
 5. Składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia, bądź w stosunku do każdego członka oddzielnie.
 6. Składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Stowarzyszenia.
 7. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania zebrania (posiedzenia) Zarządu.
 8. Zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie niezwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym Statutem.
§ 29

W przypadkach określonych w § 28 pkt 7 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a zebranie (posiedzenie) Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

§ 30
 1. Przewodniczący lub członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535).
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 6. SKREŚLONY.
 7. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Stowarzyszenia.
 8. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołania członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością głosów.
 9. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

§ 31
 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Majątek, o którym mowa w ust. 1 może być przeznaczony wyłącznie do realizacji celów statutowych.
§ 32
 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
  1. Opłaty wpisowe i składki członkowskie.
  2. Darowizny, zapisy, spadki.
  3. Dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia.
  4. Korzyści z ofiarności publicznej.
  5. Dotacje na zadania zlecone przez samorząd terytorialny.
  6. Wpływy z działalności statutowej.
  7. Dochody z imprez i wydawnictw.
  8. SKREŚLONY.
  9. Inne wpływy.
 2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie w banku na koncie Stowarzyszenia.. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na to konto.
 3. SKREŚLONY.
 4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy wszystkich członków Zarządu: Prezesa Stowarzyszenia i Wiceprezesów Stowarzyszenia łącznie zgodnie z reprezentacją przewidzianą w § 24 ustęp 7 Statutu.
 6. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagane są podpisy wszystkich członków Zarządu: Prezesa Stowarzyszenia i Wiceprezesów Stowarzyszenia łącznie zgodnie z reprezentacją przewidzianą w § 24 ustęp 7 Statutu.
§ 33
 1. Zarząd jest zobowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Stowarzyszenia oraz spełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym – finansowym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień Statutu, regulaminów i uchwał podjętych przez Walne Zebranie Członków.
 2. Zarząd jest zobowiązany do całkowitego zakazania:
  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
  2. przekazywania jej majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach
  3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji.
  4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.

§ 34
 1. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia określonego w § 21 ust. 3 należy załączyć projekt stosownych uchwał.
 3. Uchwalenie Statutu lub uchwała o jego zmianie wywiera skutki prawne od chwili jej podjęcia.
 1. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.
 2. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach. Gdynia dn. 19 luty 2012